บริษัท วันชัย พัฒนาธุรกิจ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525041803
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/11/2525 พ.ศ. (41 ปี 6 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/11/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137 ฆ. หมู่ที่ 3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)