บริษัท คิวซี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527000209
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2527 พ.ศ. (40 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/1/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 3/117 หมู่ที่ 7 ซอยศิริชัย 2 ถนนบางขุนเทียนตัดใหม่ แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)