บริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด

B. INTERNATIONAL AND TECHNOLOGY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526031674
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2526 พ.ศ. (40 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/8/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)