บริษัท มาบุญครองการเกษตร จำกัด

MAH BOONKRONG AGRI-BUSINESS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526022535
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/6/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 156,250 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)