บริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

RICE ENGINEERING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525043016
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2525 พ.ศ. (41 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/11/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 60 ซอยสวนหลวง 1 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)