ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยกิจ

AMNUEIKICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001234
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
6/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 347/5 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า