ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุพรรณวัฒนา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000967
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/10/2506 พ.ศ. (60 ปี 6 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/10/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 100 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล