ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทวีอุตสาหกรรมและพาณิชย์

THAVEE COMMERCIAL INDUSTRIES REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000296
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2514 พ.ศ. (52 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/6/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1200/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล