ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชีนหลีฮวด

CHIN LEE HUAT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102506000975
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2506 พ.ศ. (60 ปี 4 เดือน ที่แล้ว)
13/12/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62/1 หมู่ที่ 19 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล