ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิ้นน่ำฮั้ว

CHIN NAM HUA COMPARY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003644
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล