ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นลักฮึ้ง

SOONLACK HERNG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000815
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1476 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป