ห้างหุ้นส่วนสามัญ สยามไชน่าเมอรแคนไตล์

SIAM CHINA MERCANTILE CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001630
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2496 พ.ศ. (71 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
12/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/15 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป