ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไต้เซ้ง

TAISHENG REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494001179
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/5/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/5/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 560,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 88-94 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป