ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลิ้มเกียรัก

LIMKIA RUX REGISTERED ORDISARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/1/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 57 ถนนสองพระ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป