บริษัท ชรินา แอนด์ แฟมมิลี่ จำกัด

CHARINA AND FAMILY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549029641
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2549 พ.ศ. (18 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
3/3/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 104/44 โครงการ ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ เอฟ 2-1 อาคารเวฟ หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ