บริษัท เพ็นอีเม็กซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

PENIMEX HOLDINGS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548111298
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2548 พ.ศ. (18 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30 ซอยนภาศัพท์ 2 ถนนสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ