บริษัท ไทย อินเตอร์ จำกัด

THAI INTER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549044632
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2549 พ.ศ. (18 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/4/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2712 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ