บริษัท โรงเรียนนานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ จำกัด

GLORY SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551026484
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 32,268,600 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 33 ซอยวชิรธรรมสาธิต 18 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ