บริษัท คิดดูเคชั่น จำกัด

KIDUCATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550003731
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2550 พ.ศ. (17 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/1/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 7/3 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี ชั้น 10 ห้อง 1007-1008 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ