บริษัท ไลเซี่ยม จำกัด

LYCEUM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549015420
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2549 พ.ศ. (18 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/2/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 141 หมู่ที่ 1 ซอยเชิงทะเล 14 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ