บริษัท ปัญญปุระ จำกัด

PUNYABURA CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551006653
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2551 พ.ศ. (16 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/1/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 115/15 หมู่ที่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ