บริษัท ทรีนีตี้ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

TRINITY EDUCATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545096417
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2545 พ.ศ. (21 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
13/9/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ