บริษัท หัวใจผูกกัน จำกัด

HEART CONNECTION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551107115
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2551 พ.ศ. (15 ปี 8 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/9/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 82/126 ซอยซิเมนต์ไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ