บริษัท โฮมดายด์ จำกัด

HOMEDYED CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534102038
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2534 พ.ศ. (32 ปี 7 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 106/1 หมู่ที่ 3 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี