บริษัท สายวิวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525019298
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2525 พ.ศ. (42 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
4/6/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 76,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 102 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี