ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103505001847
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/3/2505 พ.ศ. (62 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
6/3/1962 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 201 ถนนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 96203 การบริการฟอกและย้อมสี