บริษัท ไทล์เมนท์ (ประเทศไทย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

TILEMENT (THAILAND) CORPORATION LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532048354
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2532 พ.ศ. (35 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
26/5/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จ.สระบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง