บริษัท เวลท์ คราฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

WELTKRAFT ENGINEERING SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534074131
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2534 พ.ศ. (32 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/8/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง