บริษัท เอ็นเอ็มบีพรีซิชั่นบอลล์ส จำกัด

NMB PRECISION BALLS LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531096274
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2531 พ.ศ. (35 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/12/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ควบ
ที่ตั้ง 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง