บริษัท สมศักดิ์ ไฮ-เทค จำกัด

SOMSAK HI TECH CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533097316
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2533 พ.ศ. (33 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/8/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 173 ซอยลาดพร้าว 136 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง