บริษัท เฟรซเซ็นเตอร์ จำกัด

FRESH CENTER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533087973
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2533 พ.ศ. (33 ปี 10 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/7/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 104/6 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง