บริษัท พี เอ็น ที กรุ๊พ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536099000
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/91 หมู่ที่ 1 ถนนเรวดี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง