บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด

THAI SANEI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530015980
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2530 พ.ศ. (37 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/4/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 98,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 131 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25910 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง

บริษัทที่คล้ายคลึง