บริษัท นวมิตร์ภาพยนต์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105493000902
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2493 พ.ศ. (73 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/10/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 844 ถนนกรุงธน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์