ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานแป้งมันเส้นร่วมเจริญ

RUAM CHAREON TARIOCA MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006531
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง บี. ชั้น 3 อาคารไทยนิยมผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น