บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด

TAPIOCA DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528008912
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2528 พ.ศ. (39 ปี 3 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/3/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,400 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น