บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย มะม่วงหิมพานต์ จำกัด

MAHBOONKRONG CASHEW NUTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527040758
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2527 พ.ศ. (39 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/11/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1093,1095 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น