ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรจน์ปัญญา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102504000498
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 185 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ