บริษัท เค.ที.วี.ริช จำกัด

K.T.V.RICH CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553079585
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2553 พ.ศ. (13 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/7/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99/79 ถนนลาดพร้าว ซอย 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ