บริษัท คิดส์ อาร์มี่ จำกัด

KIDS ARMY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553052172
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2553 พ.ศ. (14 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/4/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 346 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ