บริษัท เอพริล อินเตอร์เทรด จำกัด

APRIL INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560158355
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2560 พ.ศ. (6 ปี 8 เดือน ที่แล้ว)
19/9/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น บี 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี