บริษัท เบเกอร์รี่เซนเตอร์ จำกัด

BAKERY CENTER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528032724
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2528 พ.ศ. (38 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/9/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี