บริษัท ไว้ท์เฮ้าส์ เบเกอรี่ จำกัด

WHITE HOUSE BEKERY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528028131
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2528 พ.ศ. (38 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/8/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39/8 หมู่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี