บริษัท วิคตอรี่ไซโล จำกัด

VICTORY ZILO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529001661
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 507/192 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น