บริษัท ทรีแอลเลิร์นนิง จำกัด

THREE L LEARNING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546063652
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2546 พ.ศ. (20 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/6/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 82/12-17 หมู่ที่ 11 ซอยวัดชัยมงคล ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ