บริษัท ภูริภิญญดา โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

POORIPINYAHDAR PRODUCT INDUSTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545087981
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 65/4 หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)