บริษัท อุปกรณ์ไก่ชนทวีชัย จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543082524
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2543 พ.ศ. (23 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/9/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 107/60-62 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 57 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)