บริษัท คิว ซี เซอคึล จำกัด

Q.C.CIRCLE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543081404
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/8/2543 พ.ศ. (23 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/8/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 17 ซอยบางขุนเทียน 5 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)