บริษัท พรชัย การเกษตร จำกัด

PORNCHAI KHANKASET COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543042298
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2543 พ.ศ. (24 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/5/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25 หมู่ที่ 3 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)