บริษัท สันติภาพ รับเบอร์ จำกัด

SANTIPAB RUBBER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535067163
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 97/2 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ